Konkurs Fotograficzny "ODKRYJ BESKID WYSPOWY"

Opublikowano: 22.06.2010

Regulamin Konkursu

Przedmiotem fotografii jest region Beskidu Wyspowego, oraz cykl wędrówek pod nazwą „Odkryj Beskid Wyspowy 2010.

1. Organizatorem konkursu jest

Forum Gmin Beskidu Wyspowego, COTG, PTTK,
34-730 Mszana Dolna, ul. Fabryczna 6
tel.  18/3310619
mail: info@odkryjbeskidwyspowy.pl

 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących w dwóch kategoriach:

- region Beskidu Wyspowego,

- cykl wędrówek „Odkryj Beskid Wyspowy 2010”

 

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w każdej kategorii.

 

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

 

5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną.

 

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres info@odkryjbeskidwyspowy.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

 

7. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać:

- tytuł pracy,

- imię i nazwisko,

- adres autora,

- adres e-mail,

- telefon kontaktowy,

- komentarz do zdjęcia,

- nazwę fotografowanego obiektu,

- miejsce dokonania zdjęcia,

- oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

 

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują nieodplatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 3.07. do 10.09. 2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.10.2010 r.

 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 

13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.odkryjbeskidwyspowy.pl i na innych witrynach będących własnością Forum Gmin Beskidu Wyspowego,C0TG PTTK.

 

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Forum Gmin Beskidu Wyspowego, C0TG PTTK.

15. Organizatorzy przewidują w każdej kategorii
1 nagrodę główną - rower,
2 nagroda plecak,koszulka,
3 nagroda koszulka,przewodnik, mapa- Beskidu Wyspowego.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

16. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

 

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu - ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

 

Załącznik do regulaminu konkursu „ ODKRYJ BESKID WYSPOWY 2010”

Treść oświadczenia:


Ja niżej podpisany ................................................................ niniejszym oświadczam, że:

                                            /imię,nazwisko/

- przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
-  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu "Odkryj Beskid Wyspowy 2010",  którego organizatorami są Forum Gmin Beskidu Wyspowego, COTG PTTK zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.");

 

WYŚLIJ FOTOGRAFIE

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

Patronat medialny

Partnerzy