Główny Szlak Beskidu Wyspowego Beskidzkie Wyspy !!

Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Wyspy"
Opublikowano: 25.04.2021

Start z Mszana Dolna/ ul Kolbego 17/

– Grunwald 513 m npm - (Wsołowa 624 m n.p.m.) – Czarny Dział

(673 m n.p.m.) - Ćwilin (1072 m n.p.m.) -Mogielica (1171 m n.p.m.) - Przełęcz Rydza Śmigłego

Chyszówki - Łopień (951 m n.p.m.) - Dobra - Śnieżnica (1006 m n.p.m.) - Schronisko na Śnieżnicy -

Kasina Wielka - Porąbka - Skrzydlańskie Pieninki - Dalna Góra - Ostra Góra (616 m n.p.m.) –

Worecznik - Skrzydlna - Przenosza – Ciecień (829m n.p.m.) – Lubomir –Patryja - Łysina – Kudłacze –

Pcim/ -Księża Góra (649 m n.p.m.) - Grodzisko (618 m n.p.m.) - Krzesławice, Diabelski Kamień przez

Pogorzany, Szczyrzyc - Janowice – Jodłownik - Kostrza (725 m n.p.m.) - Zęzów (705 m n.p.m.) -

Tymbark - Paproć (645 m n.p.m.) - Koszary, Walowa Góra,Pasierbiec - Pasierbiecka Góra (764 m

n.p.m.) - Kamionna (802 m n.p.m.) - Żegocina - Łopusze Zach. (661 m n.p.m.) - Rozdziele, Przełęcz

Widoma - Laskowa Góra – Laskowa - Korab (727 m n.p.m.) - Sałasz (909 m n.p.m.) - Jaworz (921 m

n.p.m.) - Babia Góra (728 m n.p.m.) - Skrzętla Rojówka- Kłodne– Męcina - Sałasz (909 m n.p.m.) -

Łysa Góra (781 m n.p.m.) - Miejska Góra (716m n.p.m.) – Limanowa - szlak zielony - (624 m n.p.m.)

Siekierczyna - Kuklacz (774 m n.p.m.) - Łyżka (807 m n.p.m.) –Pępówka (777 m n.p.m.) - Łukowica -

Szkiełek (755 m n.p.m.) – Młyńczyska - Jeżowa Woda (895m n.p.m.) Ostra (925 m n.p.m.) - Cichoń

(926 m n.p.m.) -Modyń (1028 m n.p.m.) – Zbludza – Kamienica -Zbludzkie Wierchy (680 m n.p.m.) –

Szczawa - Mały Krzysztonów (984 m n.p.m.) - Krzysztonów (1012 m n.p.m.) - Kutrzyca (1051 m

n.p.m.) - Jasień (1062 m n.p.m.) - Kiczora (901 m n.p.m.) - Ostra (780 m n.p.m.) - Ogorzała (806m

n.p.m.) -Mszana Dolna Adamczykowa (611 m n.p.m.) - Potaczkowa (746 m n.p.m.)– Rabka-Zdrój -

Grzebień (679 m n.p.m.) - Polczakówka (Królewska Góra 588 m n.p.m.) – Rabka-Zaryte Perć

Borkowskiego - Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) -Schronisko Luboń Wielki - Przełęcz Glisne -Szczebel

(976 m n.p.m.) –-Kasinka Mała –– Schronisko Baza Lubogoszcz- Lubogoszcz –Mszana Dolna ./meta/

 

Łączniki : Wiśniowa – Lubomir (904 m n.p.m Patryja ( 763 m n.p.m)- Lubień Zębolowa ( 855 m n.p.m)

Urbania Góra ( 671 m n.p.m) –Tokarnia, Łącko - Modyń ( 1028 m n.p.m)– Młyńczyska , Pcim

–Kudłacze –Łysina ( 891 m n.p.m) Lubomir ( 904 m n.p.m) – Wiśniowa, Skrzętla Rojówka Jodłowiec

Wielki ( 482 m npm) – Przełęcz Justa – Rożnów, Grodzisko (618 m npm) - Raciechowice, Mogielica

(1171 m npm) –Słopnice.

 

Odkrywaj tajemnice Beskidu Wyspowego i zdobywaj rysia diamentowego, złotego i srebrnego.

 

 

REGULAMIN ODZNAKI

Główny Szlak Beskidu Wyspowego

Beskidzkie Wyspy

 

Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

 

§ 1.
Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl/

 

§ 2.
Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

 

§ 3.
Odznaka posiada następujące stopnie:

– srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK

– złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego

– diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

 

§ 4.
W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

 

§ 5.
Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

 

§ 6.
Zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

 

§ 7.
Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie)oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

 

§ 8.
Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku.

Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.

Informacje dodatkowe: odkryjbeskidwyspowy.pl

 

Trasa Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego :

Mszana Dolna/ ul Kolbego 17/– szlak żółty – Grunwald 513 m npm - (Wsołowa 624 m n.p.m.) –

Czarny Dział (673 m n.p.m.) - Ćwilin (1072 m n.p.m.) - szlak niebieski Jurków – szlak niebieski –

Mogielica (1171 m n.p.m.) - szlak zielony Przełęcz Rydza Śmigłego Chyszówki - / łącznik Słopnice/ -

Łopień (951 m n.p.m.) - szlak zielony – Dobra szlak zielony - Śnieżnica (1006 m n.p.m.) - szlak

niebieski i zielony Schronisko na Śnieżnicy - szlak niebieski Kasina Wielka - szlak żółty i czerwony

Porąbka - szlak czarny Skrzydlańskich Zbójników przez Skrzydlańskie Pieninki - Dalna Góra - Ostra

Góra (616 m n.p.m.) – Worecznik - Skrzydlna - szlak żółty Przenosza – szlak czerwony – Ciecień (829

m n.p.m.) – /łącznik Wiśniowa - Lubomir –Patryja - Łysina – Kudłacze – Pcim/ - szlak niebieski -

Księża Góra (649 m n.p.m.) - szlak niebieski – Grodzisko (618 m n.p.m.) - / łącznik Raciechowice /

szlak czarny Krzesławice, Diabelski Kamień przez Pogorzany, Szczyrzyc - szlak zielony Janowice – szlak

zielony Jodłownik - Kostrza (725 m n.p.m.) - szlak zielony i szlak czarny - Zęzów (705 m n.p.m.) - szlak

czarny – Tymbark - szlak zielony Paproć (645 m n.p.m.) - szlak niebieski Koszary, Walowa Góra,

Pasierbiec - szlak żółty - Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.) - szlak żółty - Kamionna (802 m n.p.m.) -

szlak żółty – Żegocina - szlak zielony - Łopusze Zach. (661 m n.p.m.) - szlak niebieski Rozdziele,

Przełęcz Widoma - szlak czarny - Laskowa Góra – Laskowa - szlak czarny - Korab (727 m n.p.m.) - szlak

czarny - Sałasz (909 m n.p.m.) - szlak niebieski - Jaworz (921 m n.p.m.) - szlak niebieski - Babia Góra

(728 m n.p.m.) - Skrzętla Rojówka / łącznik Jodłowiec Wielki - Rożnów/ - szlak żółty Kłodne – szlak

żółty – Męcina - Sałasz (909 m n.p.m.) - szlak niebieski - Łysa Góra (781 m n.p.m.) - szlak niebieski -

Miejska Góra (716m n.p.m.) – szlak niebieski - Limanowa - szlak zielony - Jabłoniec (624 m n.p.m.) –

Siekierczyna - szlak zielony - Kuklacz (774 m n.p.m.) - Łyżka (807 m n.p.m.) – szlak zielony - Pępówka

(777 m n.p.m.) - szlak zielony – Łukowica - Szkiełek (755 m n.p.m.) – Młyńczyska - Jeżowa Woda (895

m n.p.m.) - szlak zielony - Ostra (925 m n.p.m.) - szlak zielony - Cichoń (926 m n.p.m.) - szlak czarny –

Modyń (1028 m n.p.m.) –/ łącznik Łącko/ - szlak niebieski – Zbludza – Kamienica - szlak czerwony -

Zbludzkie Wierchy (680 m n.p.m.) – Szczawa - szlak niebieski - Mały Krzysztonów (984 m n.p.m.) -

szlak żółty - Krzysztonów (1012 m n.p.m.) - Kutrzyca (1051 m n.p.m.) - szlak żółty - Jasień (1062 m

n.p.m.) - szlak zielony - Kiczora (901 m n.p.m.) - Ostra (780 m n.p.m.) - Ogorzała (806m n.p.m.) -

Mszana Dolna - szlak czarny Adamczykowa (611 m n.p.m.) - szlak czarny - Potaczkowa (746 m n.p.m.)

– szlak czarny – Rabka-Zdrój - szlak niebieski - Grzebień (679 m n.p.m.) - Polczakówka (Królewska

Góra 588 m n.p.m.) – Rabka-Zaryte - szlak żółty Perć Borkowskiego - Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) -

Schronisko Luboń Wielki - szlak czerwony - Przełęcz Glisne - szlak zielony - Szczebel (976 m n.p.m.) –

/łącznik – Lubień- Zębolowa- Urbania Góra – Tokarnia / -Kasinka Mała – szlak czarny – Schronisko

Baza Lubogoszcz- Lubogoszcz – szlak zielony Mszana Dolna .

Łączniki : Wiśniowa – szlak zielony Lubomir (904 m n.p.m)- szlak czerwony i żółty - Patryja ( 763 m

n.p.m)- Lubień – szlak żółty- Zębolowa ( 855 m n.p.m) - szlak czarny Urbania Góra ( 671 m n.p.m) –

Tokarnia, Łącko - szlak żółty Modyń ( 1028 m n.p.m) szlak niebieski – Młyńczyska , Pcim – szlak czarny

– Kudłacze – szlak czarny i czerwony Łysina ( 891 m n.p.m) – szlak czerwony – Lubomir ( 904 m

n.p.m) – szlak zielony – Wiśniowa, Skrzętla Rojówka – szlak niebieski – Jodłowiec Wielki – Przełęcz

Justa – Rożnów, Grodzisko - szlak niebieski Raciechowice, Mogielica – szlak żółty Słopnice

XII edycja akcji "Odkryj Beskid Wyspowy 2021"

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

14.07.2024 - 14 lipca 2024 roku - Trupielec Dobczyce (zbiórka godz. 8.00 parking przy Kościele) - szlak żółty i szlak niebieski - Kacza Góra - Ostrzysz - Trupielec - szlak niebieski - Czasław
28.07.2024 - 28 lipca 2024 - Ostra Łostówka (zbiórka godz.8.00 parking przy sklepie) - szlak zielony Ogorzała - Ostra - szlak zielony Łętowe
04.08.2024 - 4 sierpnia 2024 roku - Szczebel Tenczyn (zbiórka godz. 8.00 parking koło Szkoły Podstawowej) - bez szlaku - Szczebel - szlak czarny Mszana Dolna
11.08.2024 - 11 sierpnia 2024 roku - Jaworz Męcina (zbiórka godz. 8.00 parking na stacji PKP) - szlak żółty - Skrzętla Rojówka - szlak niebieski Babia Góra - Jaworz - szlak niebieski - Sałasz - szlak zielony - Pisarzowa
15.08.2024 - 15 sierpnia 2023 roku - Potaczkowa Mszana Dolna (zbiórka godz. 8.00 parking przy parku miejskim) - szlak czarny - Adamczykowa - Potaczkowa - szlak czarny Rabka Zdrój
18.08.2024 - 18 sierpnia 2024 roku - Łopień Dobra (zbiórka godz. 8.00 parking przy Urzędzie Gminy) - szlak zielony Łopień - szlak czarny - Tymbark

Patronat medialny

Partnerzy